Obsah

VZN

VZN č.7/ 2011 o miestnych daniach a poplatkoch

VZN – 201101 MŠ č.2/2011

VZN č.3/2011, komunálny odpad

VZN č.1/2011 Nakladanie s odpadmi

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

VZN č.1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení na území obce Dolné Zelenice (1.7 MB)

Dodatok č.8 k VZN 1/2013 (440.29 kB)

Dodatok č. 3 k VZN 1/2017 (13.73 kB)

Dodatok č.4 k VZN č.1/2017 (13.09 kB)

VZN č. 2 2019 o miestnych daniach na území obce Dolné Zelenice

VZN č.3 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (1.18 MB)

Dodatok č.1 k VZN č.3/2019 (349.53 kB)

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dolné Zelenice - VZN č.2/2020 (4.91 MB)

VZN č.1/2021 o ochrannom pásme pohrebiska obce Dolné Zelenice (460.35 kB)

VZN č. 2/2021 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Zelenice (304.16 kB)

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj (773.06 kB)

VZN č 1-2023 Zmeny a doplnky 02-2022 UPN Dolné Zelenice.pdf (812.85 kB)

Príloha č. 1 k VZN č. 1 _2023 - Záväzná časť Zmien a doplnkov 02_2022- textová časť.docx (36.42 kB)

Príloha č. 2 k VZN č. 1 _2023 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb - grafická časť.pdf (609.17 kB)

Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolné Zelenice.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 4.91 MB

VZN č.1-2024.pdf o určnení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ,ŠKD a ŠJ.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.22 MB

VZN č.2-2024 o obmedzení požívania pyrotechnických výrobkov na území obce Dolné Zelenice.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.01 MB