Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zmluvy, objednávky

 

Zmluva o dielo

Zmluva č.Municipality 12/2012-2.strana

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku č.Municipality 12/2012

nájomná zmluva – Melicherová

Dohoda o obstarávaní ÚPN

Zmluva o dielo

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu

Poistná zmluva

Zmluva – poľovníci

Zmluva VÚC

Zmluva o diele-radar

Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní ÚPN

objednávka – Autoopravovňa Maron

objednávka – ASA

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

pokračovanie zmluvy

pokračovanie zmluvy 2

Zmluva VÚC 2012

Media Coeli-zmluva

Revitalizácia MŠ-zmluva

Zmluva na dotáciu ÚPD

Dohoda o úhrade za výruby

Dodatok k zmluve “T”

Topset-dodatok k zmluve

Land Invest zmluva

Kúpna zmluva 2014

Zmluva Municipality 82014

Zmluvo o dielo Galileo

Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčastiň

Zmluva o účte

Zmluva o spolupráci-komunálna poisťovňa

Zmluva o dielo - strecha Zš s MŠ

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

kúpna zmluva

Zmluva o prenájme informačných tabúľ

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva TSK 2015

zmluva o dielo - Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec

Zmluva o dielo - M.Cup s.r.o.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí dotácie z ÚV SR - MI

Zmluva o poskytovaní poradenstva

Dohoda o plnomocenstve

Zmluva o výkone činností

Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUS

Zmluva o dielo FKL a brat., Ludanice

Zmluva-triedený odpad

Zmluva TSk o poskytnutí dotácie

Zmluva o dielo-RRA Hlohovec

Zmluva o spolupráci s Mestom trnava

Zmluva o spolupráci-Bojničky

Zmluva č.9/TR/2016 - MV SR

Kúpna zmluva 10.5.2017

Zmluva č.112-2-M/2017 TSK

Zmluva o dielo-kamerový systém.pdf

Topset-zmluva o aktualizácii programov

Zmluva o poskytnutí dotácie-Malženice

Zmluva o poskytnutí dotácie TSK

Zmluva o poskytnutí služieb - Prounion

Zmluva o dielo - FKL a brat, spol. s r.o.

Zmluva o dielo 2018 RRA

Zmluva NFP

Zmluva o vyradení registratúrnych záznamov 2002-2007

Kúpna zmluva 26.2.2018

dotácia 2018 ECAV Horné Zelenice

Fin.dotácia JDS 2018

Fin.dotácia 2018 Rím.kat. cirkev

Zmluva o zriadení združenia obcí Horné Zelenice a Dolné Zelenice

Zmluva o dielo: T-TEAM s.r.o. Trnava

Zmluva s TSK - Podpora športových aktivít a mládeže

Zmluva o dielo s FKL

Zmluva s TSK - Ozvučovacie zariadenie

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č.01/08/2018

Zmluva o zriadení záložného práva

Úverová zmluva č.298660-2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Zmluva o zriadenie BÚ na vyplatenie podpory

Zmluva Environfond

Zmluva SIEA

Zmluva o dielo SMM s.r.o

Zmluva o dielo SMM - časť 2

JDS - dot.zmluva 2019

Cirkevný zbor evanjelický-dot.zmluva 2019

Rímsko-kat.cirkev - dot.zmluva 2019

Mandátna zmluva

Zmluva - DS Osmy svetadiel

Zmluva o dielo

Zámenná zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Zmluva o dielo RRA

Dodatok č.1 k zmluve o dielo SMM

Zmluva o dielo PROUNION

Zmluva o poskytnutí fin.dotácie JDS

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Zmluva o zabezpečení poskytovania soc.služby

Zmluva č.210 - TSK

Dohoda o vysporiadaní vzájomných vzťahov č.Dz001-2020